4ange потребителско споразумение

1. Общи разпоредби

1.1. Настоящото споразумение определя процедурата за предоставяне на услуги за обмен на електронни пари от борсовата услуга.

1.2. Обменна услуга означава онлайн ресурс, разположен в Интернет за обмен на електронни пари - 4ange.me.

1.3. Потребител е частно лице или юридическо лице, което е изразило желание да използва услугите на услугата за обмен 4ange.me.

1.4. Потребителят и онлайн ресурсът 4ange.me, когато се споменават съвместно, се наричат Страни.

1.5. Страните се съгласяват, че настоящото споразумение, което е в електронна форма, има еднаква правна сила с писмен документ и ще регулира бизнес отношенията между Потребители (физическо или юридическо лице) и страна, предлагаща услуги от определен вид (4ange.me).

1.6. Споразумението е публична оферта, която Потребителят приема, като подава заявление чрез уеб ресурса на услугата Exchange 4ange.me за предоставяне на услуги, предоставяни от услугата Exchange 4ange.me.

 2. Предмет на споразумението

2.1. Онлайн ресурсът 4ange.me предоставя услугите, посочени в точка 4 от настоящото споразумение, при условие че Потребителят внимателно следва стандартите, формирани в точка 9 от настоящото споразумение. Процедурата за тяхното предоставяне се определя от вътрешния правилник на Онлайн ресурса 4ange.me, установен с клауза 5 от настоящото споразумение.

2.2. Потребителят приема услугите на Онлайн ресурса 4ange.me и плаща за тях при спазване на условията, установени от Споразумението.

 3. Права и задължения на страните

3.1. Обменната услуга 4ange.me се задължава:

3.1.1. Конвертиране на цифрови валути на системи за онлайн разплащания Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money и други в съответствие със стандартите, посочени в настоящото споразумение;

3.1.2. Осигурява техническа и информационна поддръжка на Потребителите в процеса на извършване на парични преводи с помощта на услугата за обмен 4ange.me;

3.1.3. Осигурете безопасността на подробна информация за обменните транзакции (лични данни на Потребителите, времето на обменните операции, нейното количество и друга информация) и я предоставете на Потребителите, инициирали тези транзакции. Информацията за паричните преводи в различни посоки с поверителни системи за разплащане има статус „Поверително“ и не се разкрива;

3.1.4. Не прехвърляйте информация за транзакциите на неупълномощени лица. Изключение правят следните случаи:

ако съдебният орган, намиращ се в местонахождението на услугата за обмен 4ange.me, е взел съответно решение, което е влязло в сила;
ако е получено искане от официални правоприлагащи органи и институции за финансов мониторинг, работещи в местоположението на услугата за обмен 4ange.me;
Когато се свържете с ръководството на партньори (системи за онлайн разплащания), които са изброени по-горе.

3.1.5. Обмислете информация за отстъпки, предоставяни на Потребителите;

3.1.6. Уверете се, че средствата са кредитирани по сметката на Потребителя или трета страна в рамките на 24 часа след получаване на жалбата в случаите, предвидени в точки 3.2.5, 5.4, 5.5 или 5.6 от настоящото споразумение.

3.2. Потребителят е длъжен:

3.2.1. Предоставете точни данни и подробности за своевременното изпълнение на паричните преводи;

3.2.2. Предоставете надеждна информация за използвания имейл адрес;

3.2.3. Осигурете възможност за получаване на системни сигнали на вашия имейл. Имате достъп до Интернет с помощта на компютър или други електронни изчислителни устройства. Използвайте актуални версии на антивирусни програми, за да установите сигурна връзка с онлайн ресурса 4ange.me.

3.2.4. Придържайте се към условията на това споразумение;

3.2.5. Уведомете администрацията на интернет ресурса 4ange.me за всички случаи, когато прехвърлените суми не са преведени изцяло или частично по акаунта на Потребителя или трета страна. А също и за прецедентите, изброени в точки 5.4, 5.5 и 5.6 от настоящото споразумение. Съответното уведомление трябва да бъде изпратено до администрацията не по-късно от един месец след получаване на средствата. Ако това условие не е изпълнено, спорните суми отиват в услугата за обмен 4ange.me;

3.2.6. Спазвайте законите, уреждащи правилата за извършване на парични преводи онлайн.
3.2.7. Не използвайте различни системи за увеличаване на трафика.

3.3. Обменната услуга 4ange.me има право:

3.3.1. Временно спиране на дейностите с цел надграждане на услугата или за отстраняване на проблеми;

3.3.2. Когато се свържете с компетентните органи, администрацията на горепосочените платежни системи или жалбата на Потребителя за измамни действия, спрете операцията по обмен до изясняване на ситуацията;

3.3.3. Задайте по свое усмотрение отстъпки за борсови операции;

3.3.4. Определете размера на комисионната, платима за размяната;

3.3.5. Да откаже потенциален потребител в техните услуги, без да обяснява причините за действията си;

3.3.6. Получавайте от Потребителя информация, потвърждаваща завършването на операцията за обмен чрез електронна поща, мобилен телефон, екранна снимка на електронен портфейл, ако размяната е завършена с грешка;

3.3.7. Спрете да общувате с Потребителя, който е груб, задава въпроси извън темата или не предоставя необходимата информация на службата за поддръжка;

3.3.8. Блокиране на изпълнението на обменна операция въз основа на клаузи 5.4, 5.5 и 5.6. и наредби;

3.3.9. Ако е необходимо, блокирайте операцията и не връщайте парите на Потребителя, докато неговата самоличност не бъде идентифицирана.
3.3.10. В случай на неспазване на задълженията в съответствие с точка 3.2.8, Администрацията има право да блокира потребителя, който е нарушил тази клауза, както и източника / генератора на преходи.

3.3.11. В случай на неоснователно обогатяване от страна на клиента с електронни пари на услугата за обмен 4ange.me или услуги на трети страни за обмен на електронни пари, Администрацията на сайта за обмен на 4ange.me.com има право да спре изпълнението на заявлението до изясняване на причините и всички обстоятелства, както и възстановяване на неоправдано придобити средства и права на собственост върху тях от борсовата услуга 4ange.me или други обменни услуги.

 4. Предоставени услуги

4.1. Услугата за обмен 4ange.me извършва размяна на електронни пари на платежни системи Bitcoin, Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money и други, използващи банкови институции, списъкът на които е предоставен на уебсайта;

4.2. Услугата за обмен 4ange.me не е упълномощена да проверява законността на притежаването от страна на Потребителя на средствата, използвани в процеса на замяна.

 5. Правилник за обмен на електронни пари

5.1. Транзакцията започва след получаване от Потребителя на средства, предназначени за обмен. Ако средствата за създаденото от потребителя приложение не бъдат получени в рамките на 20 минути, приложението се изтрива автоматично от системата за сигурност на борсата 4ange.me. В случай на получаване на плащане за приложението след определеното време, приложението ще бъде обработено по текущия курс към момента на получаване на средствата от Потребителя.

5.2. Транзакцията се счита за извършена, след като средствата бъдат кредитирани на посочените от Потребителя данни.

5.3. Потребителят не може да анулира вече започната транзакция или да върне парите, предоставени за обмена.

5.4. Ако от потребителя бъде получена сума, чийто размер се различава от сумата, посочена по време на транзакцията, тогава услугата за обмен на 4ange.me може да спре обмена или да преизчисли приложението, като вземе предвид получените средства. В случай на спиране на транзакцията, само след искане на Потребителя на основание клауза 3.2.5. , На потребителя ще бъде изплатена действително получената сума по обменния курс в сила в началото на транзакцията.

5.5. Ако потребителят е посочил грешни или блокирани данни, операцията по обмен се прекратява. Средствата се връщат по сметката на Потребителя въз основа на негово искане в съответствие с клауза 3.2.5.

5.6. Ако Потребителят е променил платежни бележки или е платил фактура от акаунт на трета страна, такава операция може да бъде блокирана. В този случай възстановяването се извършва по искане на Потребителя въз основа на клауза 3.2.5.

5.7. В случай, че клиентът получи биткойн криптовалута, времето за потвърждаване на транзакцията (кредитиране на средства) зависи от самата биткойн система. Този процес може да отнеме от 15 минути до няколко дни, в зависимост от това колко натоварена е биткойн мрежата. Обменната услуга не носи отговорност за скоростта на транзакциите и потвържденията в биткойн мрежата.

5.8. Всички заявки се обработват в рамките на 1-10 минути след получаване на плащането. В някои случаи до 24 часа.
 
5.9. Във всички случаи, когато се извършва възстановяване, се удържа комисионна от 5%, с изключение на клауза 10.6.

 6. Гаранции и отговорност на страните


6.1. Услугата за обмен 4ange.me не носи материална и морална отговорност за злоупотреба с услугата от Потребителя, както и за грешки, допуснати от него в процеса на попълване на определени точки от стандартния формуляр за кандидатстване за размяна на цифрови пари. Дори ако средствата са били преведени по грешна сметка, транзакцията няма да бъде отменена или възстановена.

6.2. Обменната услуга 4ange.me не носи отговорност за щети или загуби, причинени от невъзможността да се използва оборудването като цяло или отделните му елементи от Потребителя.

6.3. Обменната услуга 4ange.me не носи отговорност за действията на банките и платежните системи, които са довели до грешки или закъснения в плащането.

6.4. Услугата за обмен 4ange.me не носи отговорност за разходите, направени от Потребителя, загуби или пропуснати печалби, причинени от погрешни идеи на Потребителя относно тарифи, рентабилност на операциите и други субективни проблеми.

6.5. Услугата за обмен 4ange.me не носи отговорност за каквито и да е разходи, възникнали в резултат на грешки или закъснения при електронни преводи или плащания;

6.6. Потребителят потвърждава, че е законният собственик или има правно основание за използване на средствата, които участват в борсови транзакции.

6.7. Потребителят потвърждава, че към момента на използване на услугата 4ange.me е навършил пълнолетие, в съответствие със законодателството на държавата, в която се намира Потребителят.

6.8. Потребителят се съгласява да възстанови загуби на трети лица, чието настъпване е косвено или пряко свързано с използването на възможностите на услугата от Потребителя.

 7. Промяна на информацията

7.1. Администрацията на услугата за обмен 4ange.me може по всяко време да допълва или изменя настоящото споразумение. В този случай всички промени се прилагат, след като бъдат публикувани в уеб ресурса.

 8. Непреодолима сила

8.1. Страните са освободени от отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по настоящото споразумение, ако възникнат форсмажорни обстоятелства. Те включват: природни бедствия, актове на правителство, война, пожар, експлозия, терористична атака, наводнение, бунт, хакерски атаки, масови граждански вълнения. Те включват също отсъствие или отказ на работа в електрозахранването, достъп до Интернет, комуникационни услуги или други системи и мрежи.

 9. Задължителни условия за провеждане на борсови операции

9.1. Забранено е използването на услугата за обмен 4ange.me за незаконни или измамни транзакции. Потребителят се съгласява, че за всеки опит за размяна на средства със съмнителен произход, той ще бъде наказан в съответствие със законодателството на държавата, в която е извършена операцията по размяна.

9.2. Услугата за обмен 4ange.me има право да предава информация за незаконни плащания, ако тяхната незаконност е надлежно доказана, до компетентните органи, администрацията на съответната платежна система и жертвите по тяхно искане.

9.3. Условието за размяната е изтеглянето на цифрови знаци от Ползвателя от електронния портфейл, който му принадлежи. В този случай Потребителят носи лична отговорност за легитимността на източниците на получаване на средства, тъй като услугата за обмен 4ange.me не е упълномощена да проверява техния произход.

9.4. За да извършвате банкови преводи, трябва да използвате Интернет банкирането на съответната платежна система. Ако заявлението е направено чрез оператора на банкова институция или банкомат, тогава средствата се връщат на Потребителя в рамките на 24 часа. Ако преводът е извършен на карта на Сбербанк, тогава един процент от сумата на поръчката се таксува от Потребителя. Средствата ще бъдат върнати само след като бъде извършена проверка за сигурност, за да се идентифицира подателят на превода. За да премине проверката, Потребителят трябва да направи снимка на своя паспорт и банкова карта, с която е изпратено плащането, и да ги изпрати на пощата на борсовата услуга 4ange.me.

9.5. Обменната услуга 4ange.me не носи отговорност за операции, извършени от трети страни от името на Потребителя.

9.6. Потребителят, като щракне върху бутона "ПРОДЪЛЖИ", потвърждава, че безусловно приема всички условия на настоящото споразумение.

10. Идентификация на лицето на Потребителя

10.1. Използвайки услугата за обмен 4ange.me, Потребителят се задължава да премине през процеса на идентификация на лицето при първа заявка от услугата 4ange.me.

10.2. По време на идентифицирането на pesrona, услугата за обмен 4ange.me може да поиска следните данни по свое усмотрение:

 • Фамилия Име Отчество на Потребителя;
 • Гражданство на потребителя;
 • Пълни паспортни данни;
 • Данни за мястото на регистрация и действителното пребиваване на Потребителя;
 • Всякакви други лични данни във всякакъв формат и обем, които услугата за обмен 4ange.me сметне за необходими за пълна идентификация.

10.3. Потребителят се съгласява услугата за обмен на 4ange.me да извърши необходимите разследвания директно или чрез трети страни, за да провери самоличността или да защити Потребителя и/или услугата за обмен от финансови престъпления.

10.4. С преминаването на идентификацията, Потребителят се съгласява с услугата за обмен на 4ange.me да проведе всяко проучване във връзка с Потребителя, което услугата за обмен на 4ange.me счита за необходимо. Услугата за обмен 4ange.me може да включва трета страна по свое усмотрение за тези проучвания.

10.5. Използвайки услугата за обмен на 4ange.me, Потребителят се съгласява с автоматична AML проверка на всички адреси на транзакции.

10.6. Услугата за обмен 4ange.me има право да поиска преминаването на процедурата за идентифициране на лице от Потребителя, в ситуация, когато адресът на портфейла на Потребителя може да има връзка с:

 • Откраднати монети;
 • Откуп;
 • Измама;
 • Смесителна услуга;
 • Незаконна услуга;
 • Измамна размяна;
 • Darknet услуга;
 • Darknet Marketplace.
10.7. В случай, че такава връзка бъде потвърдена, Потребителят ще трябва да премине персонална идентификация. Само след преминаване на процеса на идентификация, средствата ще бъдат върнати на данните на подателя, минус комисионна от 10%.