4ange потребителско споразумение

1. Общи разпоредби

 

1.1. Настоящото споразумение определя процедурата за предоставяне на услуги за обмен на електронни пари от борсовата услуга.

1.2. Обменна услуга означава онлайн ресурс, разположен в Интернет за обмен на електронни пари - 4ange.me.

1.3. Потребител е частно лице или юридическо лице, което е изразило желание да използва услугите на услугата за обмен 4ange.me.

1.4. Потребителят и онлайн ресурсът 4ange.me, когато се споменават съвместно, се наричат Страни.

1.5. Страните се съгласяват, че настоящото споразумение, което е в електронна форма, има еднаква правна сила с писмен документ и ще регулира бизнес отношенията между Потребители (физическо или юридическо лице) и страна, предлагаща услуги от определен вид (4ange.me).

1.6. Споразумението е публична оферта, която Потребителят приема, като подава заявление чрез уеб ресурса на услугата Exchange 4ange.me за предоставяне на услуги, предоставяни от услугата Exchange 4ange.me.

 

2. Предмет на споразумението

2.1. Онлайн ресурсът 4ange.me предоставя услугите, посочени в точка 4 от настоящото споразумение, при условие че Потребителят внимателно следва стандартите, формирани в точка 9 от настоящото споразумение. Процедурата за тяхното предоставяне се определя от вътрешния правилник на Онлайн ресурса 4ange.me, установен с клауза 5 от настоящото споразумение.

2.2. Потребителят приема услугите на Онлайн ресурса 4ange.me и плаща за тях при спазване на условията, установени от Споразумението.

 

3. Права и задължения на страните

3.1. Обменната услуга 4ange.me се задължава:

3.1.1. Конвертиране на цифрови валути на системи за онлайн разплащания Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money и други в съответствие със стандартите, посочени в настоящото споразумение;

3.1.2. Осигурява техническа и информационна поддръжка на Потребителите в процеса на извършване на парични преводи с помощта на услугата за обмен 4ange.me;

3.1.3. Осигурете безопасността на подробна информация за обменните транзакции (лични данни на Потребителите, времето на обменните операции, нейното количество и друга информация) и я предоставете на Потребителите, инициирали тези транзакции. Информацията за паричните преводи в различни посоки с поверителни системи за разплащане има статус „Поверително“ и не се разкрива;

3.1.4. Не прехвърляйте информация за транзакциите на неупълномощени лица. Изключение правят следните случаи:

ако съдебният орган, намиращ се в местонахождението на услугата за обмен 4ange.me, е взел съответно решение, което е влязло в сила;
ако е получено искане от официални правоприлагащи органи и институции за финансов мониторинг, работещи в местоположението на услугата за обмен 4ange.me;
Когато се свържете с ръководството на партньори (системи за онлайн разплащания), които са изброени по-горе.

3.1.5. Обмислете информация за отстъпки, предоставяни на Потребителите;

3.1.6. Уверете се, че средствата са кредитирани по сметката на Потребителя или трета страна в рамките на 24 часа след получаване на жалбата в случаите, предвидени в точки 3.2.5, 5.4, 5.5 или 5.6 от настоящото споразумение.

3.2. Потребителят е длъжен:

3.2.1. Предоставете точни данни и подробности за своевременното изпълнение на паричните преводи;

3.2.2. Предоставете надеждна информация за използвания имейл адрес;

3.2.3. Осигурете възможност за получаване на системни сигнали на вашия имейл. Имате достъп до Интернет с помощта на компютър или други електронни изчислителни устройства. Използвайте актуални версии на антивирусни програми, за да установите сигурна връзка с онлайн ресурса 4ange.me.

3.2.4. Придържайте се към условията на това споразумение;

3.2.5. Уведомете администрацията на интернет ресурса 4ange.me за всички случаи, когато прехвърлените суми не са преведени изцяло или частично по акаунта на Потребителя или трета страна. А също и за прецедентите, изброени в точки 5.4, 5.5 и 5.6 от настоящото споразумение. Съответното уведомление трябва да бъде изпратено до администрацията не по-късно от един месец след получаване на средствата. Ако това условие не е изпълнено, спорните суми отиват в услугата за обмен 4ange.me;

3.2.6. Спазвайте законите, уреждащи правилата за извършване на парични преводи онлайн.
3.2.7. Не използвайте различни системи за увеличаване на трафика.

3.3. Обменната услуга 4ange.me има право:

3.3.1. Временно спиране на дейностите с цел надграждане на услугата или за отстраняване на проблеми;

3.3.2. Когато се свържете с компетентните органи, администрацията на горепосочените платежни системи или жалбата на Потребителя за измамни действия, спрете операцията по обмен до изясняване на ситуацията;

3.3.3. Задайте по свое усмотрение отстъпки за борсови операции;

3.3.4. Определете размера на комисионната, платима за размяната;

3.3.5. Да откаже потенциален потребител в техните услуги, без да обяснява причините за действията си;

3.3.6. Получавайте от Потребителя информация, потвърждаваща завършването на операцията за обмен чрез електронна поща, мобилен телефон, екранна снимка на електронен портфейл, ако размяната е завършена с грешка;

3.3.7. Спрете да общувате с Потребителя, който е груб, задава въпроси извън темата или не предоставя необходимата информация на службата за поддръжка;

3.3.8. Блокиране на изпълнението на обменна операция въз основа на клаузи 5.4, 5.5 и 5.6. и наредби;

3.3.9. Ако е необходимо, блокирайте операцията и не връщайте парите на Потребителя, докато неговата самоличност не бъде идентифицирана.
3.3.10. В случай на неспазване на задълженията в съответствие с точка 3.2.8, Администрацията има право да блокира потребителя, който е нарушил тази клауза, както и източника / генератора на преходи.

3.3.11. В случай на неоснователно обогатяване от страна на клиента с електронни пари на услугата за обмен 4ange.me или услуги на трети страни за обмен на електронни пари, Администрацията на сайта за обмен на 4ange.me.com има право да спре изпълнението на заявлението до изясняване на причините и всички обстоятелства, както и възстановяване на неоправдано придобити средства и права на собственост върху тях от борсовата услуга 4ange.me или други обменни услуги.

 

4. Предоставени услуги

4.1. Услугата за обмен 4ange.me извършва размяна на електронни пари на платежни системи Bitcoin, Qiwi, Payeer, Perfect Money, Yandex.Money и други, използващи банкови институции, списъкът на които е предоставен на уебсайта;

4.2. Услугата за обмен 4ange.me не е упълномощена да проверява законността на притежаването от страна на Потребителя на средствата, използвани в процеса на замяна.

 

 

5. Правилник за обмен на електронни пари

5.1. Изпълнението на транзакцията започва след получаване на средства от Потребителя, предназначени за замяна. Ако средствата за приложението, създадено от Потребителя, не бъдат получени в рамките на 20 минути, тогава приложението автоматично се изтрива от системата за сигурност на сайта за обмен 4ange.me. В случай на получаване на плащане за заявлението над определеното време, заявлението ще бъде обработено по текущата ставка към момента на получаване на средства от Потребителя.

5.2. Транзакцията се счита за завършена след прехвърляне на средства към данните, посочени от Потребителя.

5.3. Потребителят не може да отмени вече стартирана транзакция или да върне парите, предвидени за размяната.

5.4. Ако от Потребителя е получена сума, чиято сума се различава от сумата, посочена при завършване на транзакцията, тогава услугата за обмен 4ange.me може да спре обмена и след искане на Потребителя въз основа на точка 3.2.5, да плати действително получената сума по курса, действащ в началото на сделката.

5.5. Ако Потребителят е посочил невалидни или блокирани данни, операцията по обмен се прекратява. Средствата се връщат по сметката на Потребителя въз основа на неговото искане в съответствие с точка 3.2.5. В същото време от тях се приспада комисионна за размяната, както и глоба в размер на два процента от сумата на сделката.

5.6. Ако Потребителят е променил бележките към плащането или е платил фактурата от външен акаунт, тогава такава операция може да бъде блокирана. В този случай възстановяването на сумата се извършва след искане на Потребителя въз основа на точка 3.2.5 минус комисионната и един процент от сумата на плащането.

5.7. В случай, че клиентът получи биткойн криптовалута, времето за потвърждение на транзакцията (кредитиране на средства) зависи от самата биткойн система. Този процес може да отнеме от 15 минути до няколко дни, в зависимост от задръстванията на биткойн мрежата. Услугата за обмен не носи отговорност за скоростта на транзакциите и потвържденията в биткойн мрежата.

 

6. Гаранции и отговорност на страните


6.1. Услугата за обмен 4ange.me не носи материална и морална отговорност за злоупотреба с услугата от Потребителя, както и за грешки, допуснати от него в процеса на попълване на определени точки от стандартния формуляр за кандидатстване за размяна на цифрови пари. Дори ако средствата са били преведени по грешна сметка, транзакцията няма да бъде отменена или възстановена.

6.2. Обменната услуга 4ange.me не носи отговорност за щети или загуби, причинени от невъзможността да се използва оборудването като цяло или отделните му елементи от Потребителя.

6.3. Обменната услуга 4ange.me не носи отговорност за действията на банките и платежните системи, които са довели до грешки или закъснения в плащането.

6.4. Услугата за обмен 4ange.me не носи отговорност за разходите, направени от Потребителя, загуби или пропуснати печалби, причинени от погрешни идеи на Потребителя относно тарифи, рентабилност на операциите и други субективни проблеми.

6.5. Услугата за обмен 4ange.me не носи отговорност за каквито и да е разходи, възникнали в резултат на грешки или закъснения при електронни преводи или плащания;

6.6. Потребителят потвърждава, че е законният собственик или има правно основание за използване на средствата, които участват в борсови транзакции.

6.7. Потребителят се съгласява да възстанови загуби на трети страни, чието възникване е косвено или пряко свързано с използването на възможностите на услугата от Потребителя.

 

7. Промяна на информацията

7.1. Администрацията на услугата за обмен 4ange.me може по всяко време да допълва или изменя настоящото споразумение. В този случай всички промени се прилагат, след като бъдат публикувани в уеб ресурса.

 

8. Непреодолима сила

8.1. Страните са освободени от отговорност за неизпълнение или забавяне на изпълнението на задълженията си по настоящото споразумение, ако възникнат форсмажорни обстоятелства. Те включват: природни бедствия, актове на правителство, война, пожар, експлозия, терористична атака, наводнение, бунт, хакерски атаки, масови граждански вълнения. Те включват също отсъствие или отказ на работа в електрозахранването, достъп до Интернет, комуникационни услуги или други системи и мрежи.

 

9. Задължителни условия за провеждане на борсови операции

9.1. Забранено е използването на услугата за обмен 4ange.me за незаконни или измамни транзакции. Потребителят се съгласява, че за всеки опит за размяна на средства със съмнителен произход, той ще бъде наказан в съответствие със законодателството на държавата, в която е извършена операцията по размяна.

9.2. Услугата за обмен 4ange.me има право да предава информация за незаконни плащания, ако тяхната незаконност е надлежно доказана, до компетентните органи, администрацията на съответната платежна система и жертвите по тяхно искане.

9.3. Условието за размяната е изтеглянето на цифрови знаци от Ползвателя от електронния портфейл, който му принадлежи. В този случай Потребителят носи лична отговорност за легитимността на източниците на получаване на средства, тъй като услугата за обмен 4ange.me не е упълномощена да проверява техния произход.

9.4. За да извършвате банкови преводи, трябва да използвате Интернет банкирането на съответната платежна система. Ако заявлението е направено чрез оператора на банкова институция или банкомат, тогава средствата се връщат на Потребителя в рамките на 24 часа. Ако преводът е извършен на карта на Сбербанк, тогава един процент от сумата на поръчката се таксува от Потребителя. Средствата ще бъдат върнати само след като бъде извършена проверка за сигурност, за да се идентифицира подателят на превода. За да премине проверката, Потребителят трябва да направи снимка на своя паспорт и банкова карта, с която е изпратено плащането, и да ги изпрати на пощата на борсовата услуга 4ange.me.

9.5. Обменната услуга 4ange.me не носи отговорност за операции, извършени от трети страни от името на Потребителя.

9.6. Потребителят, като щракне върху бутона "ПРОДЪЛЖИ", потвърждава, че безусловно приема всички условия на настоящото споразумение.